Regulamin  regulamin (pdf) 
  
 
Regulamin uczestnictwa w przedstawieniu edukacyjnym
„Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek.”

 
Spis pojęć:
Organizator −
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Uczestnicy − grupy przedszkolne wraz z Opiekunami, które zostały zarejestrowane i biorą udział 
w przedstawieniu
Opiekun − wychowawca lub nauczyciel sprawujący nadzór nad Uczestnikami przedstawienia

 
I. Postanowienia Ogólne 
1.  Udział w przedstawieniu edukacyjnym „Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek” jest bezpłatny. 
2.  Przedstawienie odbywa się w przedszkolach na terenie Miasta Krakowa.
3. Spektakl odbywa się zgodnie z harmonogramem zawartym w formularzu rezerwacji dostępnym na stronie: https://tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl/przedstawienie-edukacyjne/rezerwacja.html.
4.  Przedstawienie przeznaczone jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zalecany wiek dzieci to 3 do 6 lat. 
5.  Przewidywany czas trwania przedstawienia: 60 min. 
6. Liczba dzieci, która może jednocześnie brać udział w przedstawieniu uzależniona jest od wielkości sali udostępnionej na potrzeby spektaklu i ustalana jest przez dane przedszkole z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 
7. Spektak odbywa się wyłącznie w placówkach spełniających warunki do bezpiecznego przeprowadzenia przedstawienia. Przedszkole odpowiada za zapewnienie wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami, wymogów bezpieczeństwa. 
8. Przedszkole zapewni aktorom: możliwość podjazdu oraz parkowania samochodu na czas pobytu na terenie placówki (lub wskaże miejsce do bezpiecznego zaparkowania samochodu w pobliżu placówki), możliwość rozłożenia scenografii w sali, w której odbędzie się spektakl, na godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia.
9. Aktorzy zobowiązują się do: przeprowadzenia spektaklu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Na czas trwania przedstawienia dzieci zostają pod opieką Opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. 

II. Warunki uczestnictwa 
1. Zgłoszenie grupy przedszkolnej odbywa się poprzez formularz rezerwacji dostępny na stronie: https://tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl/przedstawienie-edukacyjne/rezerwacja.html.
Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacji należy czekać na e-mailowe potwierdzenie rezerwacji.
2. Udział w przedstawieniu mogą brać tylko te grupy przedszkolne, które otrzymały e-mailowe potwierdzenie rezerwacji.
3. Z uwagi na charakter przedstawienia, odbywa się ono pod adresem wskazanym w formularzu rezerwacji (adres przedszkola). 
4. W przypadku rezygnacji z udziału w przedstawieniu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej do 7 dni przed zarezerwowanym terminem.

III. Postanowienia końcowe
1. Organizator wyraża zgodę na utrwalanie przedstawienia w postaci fotografii, filmu, nagrań audio oraz ich wykorzystanie do celów wewnętrznych Uczestników, z zachowaniem ogólnych zasad dotyczących utrwalania i publikowania wizerunku. Niezastosowanie się do wymogu zawartego
w pkt. 1 niniejszego regulaminu może spowodować przerwanie spektaklu. Organizator zastrzega sobie prawo do nakazania Uczestnikom usunięcia zdjęć przez niego opublikowanych, jeżeli nie są one zgodne z ogólnymi zasadami dotyczącymi publikowania wizerunku oraz nie są publikowane w dobrej wierze.  
2. Organizator nie będzie utrwalał i wykorzystywał wizerunku dziecka bez uprzedniej dobrowolnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci biorących udział w spektaklu na przetwarzanie, utrwalanie wizerunku Uczestników w czasie spektaklu i wykorzystania go przez Organizatora w celach promocyjno-informacyjnych, są wyrażane na osobnych pisemnych formularzach. W przypadku wyrażenia przez rodzica lub opiekuna dobrowolnej zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka, zdjęcia lub zapisy audio-wizualne zawierające wizerunek dziecka będą wykorzystane wyłącznie w materiałach informacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych Organizatora, w ramach działań promocyjnych i PR prowadzonych przez Organizatora, na stronach internetowych Organizatora, kanale YouTube oraz na firmowym koncie na portalu Facebook, zgodnie z treścią udzielonej zgody. 
3.  Wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. W przypadku pytań w sprawie przedstawienia edukacyjnego „Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek” prosimy o kontakt z Biurem Promocji  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Krakowie,  tel. +48 12 620 32 51.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.
6.  W uzasadnionych przypadkach Organizator może odwołać przedstawienie.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania projektu edukacyjnego „Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek”.
8. Regulamin przedstawienia edukacyjnego „Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek” jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie https://tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl/przedstawienie-edukacyjne/regulamin.html.
     
                                                                                                                                                                                                    Kraków, dnia 23.07.2019 r.