Regulamin 

 
  uśmiechnięty smok z długim ogonem.
 

Regulamin uczestnictwa w przedstawieniu edukacyjnym
„Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek.”

 

Spis pojęć:

Organizator − Wodociągi Miasta Krakowa S.A. 
Uczestnicy − grupy przedszkolne wraz z Opiekunami, uprzednio zarejestrowane i biorące udział w przedstawieniu
Opiekun − wychowawca lub nauczyciel sprawujący nadzór nad Uczestnikami 
Prowadzący – aktorzy biorący udział w przedstawieniu
Przedstawienie – przedstawienie edukacyjne pt. „Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek.”      
 

I. Postanowienia Ogólne 

 1. Udział w przedstawieniu edukacyjnym „Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek.” jest bezpłatny. 
 2. Przedstawienie odbywa się w przedszkolach na terenie miasta Krakowa.
 3. Przedstawienie odbywa się zgodnie z harmonogramem zawartym w formularzu rezerwacji dostępnym na stronie internetowej Organizatora w zakładce Rezerwacja (https://tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl/przedstawienie-edukacyjne/rezerwacja.html).
 4. Przedstawienie przeznaczone jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zalecany wiek dzieci to 3 do 6 lat. 
 5. Przewidywany czas trwania przedstawienia: 60 min. 
 6. Liczba dzieci, która może jednocześnie brać udział w przedstawieniu uzależniona jest od wielkości sali udostępnionej na potrzeby przedstawienia i ustalana jest przez dane przedszkole, jednakże z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 7. Przedstawienie odbywa się wyłącznie w placówkach spełniających warunki do bezpiecznego przeprowadzenia przedstawienia. Przedszkole odpowiada za zapewnienie wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami, wymogów bezpieczeństwa. 
 8. Prowadzący zobowiązani są do przeprowadzenia przedstawienia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na czas trwania przedstawienia dzieci zostają pod opieką Opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. 
 9. Liczba Opiekunów dzieci nie może być mniejsza niż określają to obowiązujące przepisy.
 10. Przedszkole zapewni Prowadzącym możliwość podjazdu oraz parkowania samochodu na czas pobytu na terenie placówki (lub wskaże miejsce do bezpiecznego zaparkowania samochodu w pobliżu placówki), możliwość rozłożenia scenografii w sali, w której odbędzie się przedstawienie, na godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia.
   

II. Warunki uczestnictwa 

 1. Zgłoszenie grupy przedszkolnej odbywa się poprzez formularz rezerwacji dostępny na stronie internetowej Organizatora w zakładce Rezerwacja (https://tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl/przedstawienie-edukacyjne/rezerwacja.html). Opiekun dokonuje rezerwacji na daną godzinę w danym dniu.
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacji należy czekać na e-mailowe potwierdzenie rezerwacji przez Organizatora.
 3. W przedstawieniu mogą brać udział tylko te grupy przedszkolne, które otrzymały e-mailowe potwierdzenie rezerwacji przez Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w przedstawieniu Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora, telefonicznie lub mailowo, najpóźniej do 7 dni przed zarezerwowanym terminem przedstawienia.
 4. Z uwagi na charakter przedstawienia, odbywa się ono pod adresem wskazanym w formularzu rezerwacji (adres przedszkola). 
   

III. Postanowienia końcowe

 1. Organizator wyraża zgodę na utrwalanie przedstawienia w postaci fotografii, filmu, nagrań audio oraz ich wykorzystanie do celów wewnętrznych Uczestników, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz ogólnych zasad dotyczących utrwalania i publikowania wizerunku. Organizator zastrzega sobie prawo do nakazania Uczestnikom usunięcia zdjęć przez nich opublikowanych, jeżeli nie są one zgodne z  obowiązującymi przepisami lub ogólnymi zasadami dotyczącymi publikowania wizerunku oraz nie są publikowane w dobrej wierze. 
 2. Organizator nie będzie utrwalał i wykorzystywał wizerunku dziecka bez uprzedniej, dobrowolnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci biorących udział w przedstawieniu na przetwarzanie, utrwalanie wizerunku Uczestników w czasie przedstawienia i wykorzystania go przez Organizatora w celach promocyjno-informacyjnych, są wyrażane na osobnych, pisemnych formularzach. W przypadku wyrażenia przez rodzica lub opiekuna dobrowolnej zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka, zdjęcia lub zapisy audio-wizualne zawierające wizerunek dziecka będą wykorzystane wyłącznie w materiałach informacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych Organizatora, w ramach działań promocyjnych i PR prowadzonych przez Organizatora, na stronach internetowych Organizatora, kanale YouTube oraz w serwisach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora zgodnie z treścią udzielonej zgody. 
 3. Wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku pytań w sprawie przedstawienia edukacyjnego „Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek.” prosimy o kontakt z Biurem Promocji Wodociągów Miasta Krakowa S.A.: tel. +48 12 620 32 51, e-mail: przedstawienie@wodociagi.krakow.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może odwołać przedstawienie.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania projektu edukacyjnego „Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek.”.
 8. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie lub niestosowanie się do zaleceń Organizatora i Prowadzących może skutkować przerwaniem przedstawienia.
 9. Regulamin przedstawienia edukacyjnego „Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek.” jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora w zakładce Regulamin (https://tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl/przedstawienie-edukacyjne/regulamin.html).
     
Kraków, dnia 08.11.2021 r. 


Regulamin uczestnictwa w przedstawieniu edukacyjnym Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek. (2 MB, PDF)