Regulamin

 
 
Regulamin uczestnictwa w zajęciach „TO SIĘ W ŚCIEKU NIE MIEŚCI!” - ścieżce edukacyjnej
na Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów MPWiK S.A. w Krakowie
 
 
Spis pojęć:
Organizator – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, zwane dalej MPWiK S.A.
Uczestnicy – uczniowie w wieku 12-16 lat pod opieką wychowawcy/nauczyciela, uprzednio zarejestrowani i biorący udział w zajęciach
Opiekun – wychowawca lub nauczyciel

1. Udział w zajęciach „TO SIĘ W ŚCIEKU NIE MIEŚCI!” jest bezpłatny.

2. Zajęcia odbywają się w określonych  przez Organizatora terminach w wyznaczonych miesiącach. Terminarz jest dostępny na stronie internetowej projektu www.tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl.

3.  Zgłoszenia i rejestracja grup odbywa się poprzez stronę internetową programu edukacyjnego „TO SIĘ W ŚCIEKU NIE MIEŚCI!” www.tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl.

4. Udział w zajęciach mogą brać tylko te grupy, które zarejestrowały się na stronie internetowej Organizatora i otrzymały e-mailowe potwierdzenie terminu uczestnictwa.

5. W zajęciach może brać udział grupa licząca nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25 dzieci.

6. Lista zostaje zamknięta po zarezerwowaniu ostatniego terminu. Lista z liczbą Uczestników biorących udział w zajęciach wraz z pieczątką szkoły i podpisem opiekuna jest przekazywana Organizatorowi przed rozpoczęciem zajęć.

7. Odstąpienie od udziału w zarejstrowanych zajęciach może nastąpić najpóźniej  w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 
8. W przypadku rezygnacji z udziału grupy w zajęciach - informacja o powyższym powinna być przekazana na adres e-mail: sciezka@mpwik.krakow.pl, wyłącznie takie zgłoszenie będzie skuteczne.
 
9. Zajęcia dedykowane są tylko dla zorganizowanych grup szkolnych z województwa małopolskiego, pod opieką nauczycieli lub wychowawców.
Zalecany wiek dzieci 12-16 lat.
 
10. Miejscem zajęć jest teren Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów przy ul. Kosiarzy 3 w Krakowie.
 
11. Na terenie oczyszczalni znajdują się:
            a) urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach,
            b) urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem i wysoką temperaturą,
            c) ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń,
            d) pompy, komory, reaktory, zbiorniki, osadniki, pompownie, instalacje, głębokie zbiorniki i kanały zabezpieczone
                 barierkami ochronnymi lub przykryte kratami,
            e) przejścia i dojścia na wysokości,
            f) obiekty i instalacje gazów niebezpiecznych w tym wybuchowych.
 
12. Zwiedzanie ścieżki edukacyjnej zostało zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwiedzających. Uwagi wymaga jednak fakt, że obiekt jest zakładem zajmującym się oczyszczaniem ścieków (oraz termiczną utylizacją osadów) na terenie, którego występują następujące zagrożenia:
             a) kontakt z materiałem biologicznym m.in. bakteriami, wirusami i grzybami, w tych chorobotwórczymi, poprzez
                 drogi oddechowe i bezpośredni kontakt przez dotknięcie materiału biologicznego,
             b) bioaerozole zawierające drobnoustroje chorobotwórcze,
             c) potknięcie, upadek (poruszanie się po róznych poziomach, schody, kraty, progi),
             d) uderzenia, skaleczenia (wystające elementy maszyn i urządzeń),
             e) uciążliwy zapach,
             f) obiekty i urządzenia emitujące hałas i wibracje.
Zwiedzającym ścieżkę edukacyjną na Zakładzie Oczyszczalnia Ścieków Płaszów zwraca się uwagę na koniecznosć zachowania szczególnej ostrożności, ponieważ pomimo stosowania zabezpieczeń na oczyszczalni  wystepują ww. zagrożenia.
 
13. Na teren obiektu zabrania się wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów, wprowadzania zwierząt, a podczas zwiedzania zabronione jest palenie papierosów, dotykanie urządzeń technologicznych, przebywanie w miejscach niedozwolonych, samowolne oddalanie się od grupy, spożywanie pokarmów i picie płynów, śmiecenie.
 
14. Podczas pobytu na terenie oczyszczalni Uczestnicy ściśle podporządkowują się regulaminowi, obowiązującym na terenie zakładu zasadom BHP oraz otrzymanym na miejscu instrukcjom.
 
15. Spacer edukacyjny „TO SIĘ W ŚCIEKU NIE MIEŚCI!” trwa ok. 2,5 godziny. Uczestnicy proszeni są o założenie wygodnego pełnego obuwia oraz przybycie na miejsce 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 
16.  Spacer edukacyjny odbywa się wyłącznie po wyznaczonej trasie. W czasie zwiedzania należy zachować szczególną ostrożność ze względu na prowadzone w sposób ciągły procesy technologiczne oraz ruch pojazdów.
 
17. Ze względu na ustaloną trasę spaceru oraz produkcyjny charakter obiektu nie ma możliwości wcześniejszego zakończenia zwiedzania ani odłączenia się od grupy i opuszczenia obiektu bez nadzoru pracownika MPWiK S.A.
 
18. Naruszenie przez kogokolwiek z Opiekunów lub Uczestników postanowień zawartych w regulaminie, upoważnia oprowadzającego do żadania opuszczenia terenu obiektu.
 
19. Organizator zastrzega, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia zamiast na ścieżce edukacyjnej odbędą się na sali konferencyjnej na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów.

20. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zdecydować o zorganizowaniu zajęć poza wyznaczonym miejscem, o którym mowa w ust. 10 lub odwołaniu zajęć.

21. Grupy biorące udział w zajęciach dojeżdżają na miejsce we własnym zakresie.

22. Liczba opiekunów dzieci nie może być mniejsza niż określają to obowiązujące przepisy.

23. Zgłoszenie grupy do udziału w zajęciach jest równoznaczne z tym, że rodzice lub opiekunowie prawni Uczestników wyrazili zgodę na ich udział w spacerze edukacyjnym i zostali poinformowani o charakterze zajęć i warunkach panujących na oczyszczalni.

24. Opiekunowie przez cały czas trwania zajęć i pobytu dzieci na terenie MPWiK S.A. w Krakowie, sprawują nad nimi kontrolę i ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci w grupie.

25. Fotografowanie, filmowanie, nagrywanie audio podczas trwania warsztatów, mogą odbywać się tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Organizatora. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować przerwanie zajęć.

26. MPWiK S.A. w Krakowie nie będzie utrwalało i wykorzystywało wizerunku dziecka bez uprzedniej i dobrowolnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci biorących udział w zajęciach na przetwarzanie, utrwalanie wizerunku Uczestników w czasie zajęć i wykorzystania go przez MPWiK S.A. w Krakowie w celach promocyjno-informacyjnych, są wyrażane na osobnych pisemnych formularzach. W przypadku wyrażenia przez rodzica lub opiekuna dobrowolnej zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka, zdjęcia lub zapisy audio-wizualne zawierające wizerunek dziecka będą wykorzystane wyłącznie w materiałach informacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych MPWiK S.A. w Krakowie, w ramach działań promocyjnych i PR prowadzonych przez MPWiK S.A., na stronach internetowych MPWiK S.A., kanale YouTube oraz na firmowym koncie na portalu Facebook, zgodnie z treścią udzielonej zgody.

27. Rejestracja i zarezerwowanie udziału w spacerze edukacyjnym  „TO SIĘ W ŚCIEKU NIE MIEŚCI!” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.