Regulamin

logo akcji zatkałosie

Regulamin akcji "#zatkałosie" Spis pojęć:

Organizator – Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
Akcja #zatkałosie – akcja powstała z inicjatywy Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w celu nawiązania ścisłej współpracy z Organizacjami (takimi jak m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, firmy, hotele, restauracje, galerie handlowe, urzędy, szkoły, przedszkola i inne instytucje użytku publicznego) w zakresie edukowania i informowania krakowian oraz mieszkańców gmin sąsiednich odnośnie właściwego korzystania z urządzeń sanitarnych.  
Organizacja – spółdzielnie mieszkaniowe, firmy prywatne, hotele, restauracje, galerie handlowe, urzędy, szkoły, przedszkola i inne instytucje użytku publicznego znajdujące się na terenie Krakowa oraz gmin sąsiednich, z którymi Spółka współpracuje.
Przedstawiciel Organizacji – osoba reprezentująca organizację (Prezes, Kierownik, Dyrektor lub osoba wyznaczona do reprezentowania).

I. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w akcji jest darmowe i dobrowolne. Warunkiem udziału jest złożenie wniosku o przystąpienie do akcji. Wypełniony dokument należy przesłać na adres Organizatora: Wodociągi Miasta Krakowa S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków lub jego skan na adres mailowy Organizatora: zatkalosie@wodociagi.krakow.pl.
 2. Druk wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony Dołącz do nas (tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl/zatkalosie/dolacz-do-nas).
 3. Do udziału w akcji zapraszamy wszystkie Organizacje znajdujące się na terenie Krakowa oraz gmin sąsiednich, z którymi Organizator współpracuje.
 4. Kontakt do Organizatora: Biuro Promocji, tel. 12 620 32 54, e-mail: zatkalosie@wodociagi.krakow.pl.

II. Zobowiązania Organizacji

 1. Organizacja zobowiązuje się do:
 • przesłania wypełnionego wniosku wg wytycznych zamieszczonych w pkt. I.1. niniejszego Regulaminu;
 • przekazania otrzymanych materiałów informacyjnych Członkom Organizacji;
 • zamieszczenia na stronie www lub/i w serwisie społecznościowym Organizacji, co najmniej jednej z wymienionych: informacji o udziale w kampanii, logotypu kampanii, linku do strony To się w ścieku nie mieści (tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl).
 1. Dodatkowo Organizacja może przesłać zdjęcia (nie zawierające wizerunku osób) wraz z materiałami informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi akcji, z zastrzeżeniem punktu IV.

III. Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do:
 • przekazania materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z akcją przedstawicielowi Organizacji (ulotki, naklejki, plakaty informacyjne);
 • zamieszczenia informacji o dołączeniu do akcji lub logotypu Organizacji na stronie internetowej akcji, w zakładce Dołączyli do nas (tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl/zatkalosie/dolaczyli-do-nas);
 • zamieszczenia informacji o dołączeniu Organizacji do akcji przez WMK S.A., na stronach internetowych WMK S.A., w spocie wizerunkowym WMK S.A., na kanale YouTube oraz w serwisach społecznościowych prowadzonych przez WMK S.A., na portalu Facebook wraz ze zdjęciami wykonanymi oraz przekazanymi Organizatorowi przez przedstawiciela Organizacji, z zastrzeżeniem punktu IV.
 1. W ramach akcji oprócz przekazanych materiałów istnieje możliwość:  
 • zorganizowania prelekcji (on-line, osobiście – forma ustalana indywidualnie);
 • zorganizowania wycieczki do jednej z oczyszczalni należących do Organizatora (miejsce i forma wycieczki ustalana indywidualnie);
 • wzięcia udziału w wydarzeniach, konkursach organizowanych przez Organizatora.

IV. Postanowienia dotyczące zdjęć Organizacji

Organizacja wraz z przekazaniem Organizatorowi zdjęć Organizacji przenosi na Organizatora w ramach uczestniczenia w akcji i bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania przekazanymi zdjęciami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych w chwili przekazania polach eksploatacji, a w szczególności do: utrwalania, zwielokrotniania jakąkolwiek znaną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykorzystania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, rozpowszechniania za pomocą internetu i w serwisach społecznościowych.

Z chwilą przekazania zdjęć Organizator nabywa, bez dodatkowego wynagrodzenia prawo wykonywania autorskich praw zależnych do zdjęć, dokonywania zmian zdjęć, w szczególności ich przeróbki i adaptacji.

Przekazując zdjęcia Organizacja oświadcza zarazem, że przekazane zdjęcia nie naruszają praw autorskich, praw pokrewnych oraz jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych). Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przekazanych zdjęć według własnego wyboru. Przekazanie zdjęć nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku ich wykorzystania w ramach kampanii. Przekazując zdjęcia, Organizacja zgadza się na usunięcie przez Organizatora zdjęć niewykorzystanych w ramach kampanii, a także usunięcie zdjęć wykorzystanych w kampanii, w przypadku uzasadnionej potrzeby.
 
Przekazane w ramach akcji zdjęcia Organizacji nie mogą zawierać wizerunku osób, ani nie mogą naruszać prawa lub dobrych obyczajów, nie mogą naruszać praw osób trzecich, nie mogą też zawierać reklamy innych produktów lub usług.

Jeżeli przekazane zdjęcia będą zawierały wizerunek osób konieczne będzie pozyskanie przez Organizację na rzecz Organizatora stosownych zgód od tych osób, a także Organizacja zobowiązana będzie do przekazania tym osobom stosownej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

V. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Organizator, to jest Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków (WMK S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w związku z uczestnictwem w akcji. Organizator może gromadzić dane osobowe Organizacji oraz osób wskazanych przez Organizację do kontaktu. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez WMK S.A. w celu wywiązania się przez Organizatora z obowiązków określonych w punkcie III Regulaminu, oraz w celu udokumentowania przebiegu akcji. Powyżej określone cele stanowią prawnie uzasadniony interes administratora. W przypadku przekazania zdjęć zawierających Pani/Pana wizerunek (za Pani/Pana zgodą) dane mogą być przetwarzane w celu promocji marki i wizerunku Organizatora poprzez umieszczenie zdjęć zgodnie z punktem III podpunkt 1. c) niniejszego Regulaminu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod@wodociagi.krakow.pl (kontakt do inspektora ochrony danych osobowych). Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w akcji przez Organizację, a w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, skutkującego obowiązkiem administratora do zaprzestania przetwarzania – do czasu wniesienia sprzeciwu.

W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności WMK S.A., a także obsługę WMK S.A. w zakresie obróbki zdjęć, grafiki komputerowej oraz agencji public relations (PR) działających na zlecenie WMK S.A. W przypadku publikacji materiałów zawierających Pani/Pana wizerunek (nagranych za Pani/Pana zgodą) w serwisach odbiorcą danych są administratorzy tych serwisów. Operatorzy serwisów YouTube, Facebook i Instagram znajdują się w państwie trzecim (Stany Zjednoczone Ameryki; USA) i ponoszą odpowiedzialność za transfer danych do USA w związku z korzystaniem z ww. kanałów społecznościowych. Informacje o zasadach transferu danych można znaleźć w Polityce prywatności Operatorów tych serwisów.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania (na czas trwania akcji).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji oraz zmian Regulaminu akcji bez podania przyczyny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia dołączenia danej Organizacji do udziału w akcji bez podania przyczyny.
 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej akcji: To się w ścieku nie mieści w zakładce #zatkalosie/Regulamin - Wodociągi Miasta Krakowa (https://tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl/zatkalosie/regulamin.html).
 5. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków przedstawiciela Organizacji zawartych w pkt. II niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Organizacji z akcji, a tym samym do zakończenia wobec tej Organizacji zobowiązań Organizatora zawartych w pkt. III niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w akcji, informacja o powyższym winna być przekazywana na adres e-mail: zatkalosie@wodociagi.krakow.pl. Wyłącznie takie zgłoszenie będzie skuteczne.
 7. Zgłoszenie do udziału w akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 

30.09.2021 r., Kraków